உலகம்செய்திகள்

4 நாட்டு தலைவர்களின் பாதுகாப்பு பேச்சுவார்த்தை மார்ச் மத்தியில் நடைபெறுகிறது..

இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய 4 நாடுகள் இணைந்து, ‘குவாட்’ என்ற கூட்டணியை கடந்த 2017-ல் உருவாக்கின.

Show More

Leave a Reply

Related Articles