ஆன்மீகம்செய்திகள்

பலராம அவதார தியான ஸ்லோகம் !!

திருமால் எடுத்த அவதாரங்களில் எட்டாவது அவதாரமான பலராம அவதாரத்திற்கு உகந்த தியான ஸ்லோகங்களையும் மூலமந்திரங்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles