ஆன்மீகம்செய்திகள்

திருமால் எடுத்த வராஹி அவதார தியான ஸ்லோகம் !!

திருமால் எடுத்த அவதாரங்களில் வராஹி அவதாரத்தின் தியான ஸ்லோகத்தையும், மூலமந்திரத்தையும் அறிந்து கொள்ளலாம். இந்த மந்திர ஜபத்தினால் அரசியல் துறையில் உயர்ந்த பதவிகள் கிட்டும். புகழ் ஏற்படும்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles