ஆன்மீகம்செய்திகள்

சிவனுக்கு உகந்த 108 போற்றி !!

ஒவ்வொரு போற்றி முடிந்ததும், வில்வ இலையோ, மலரோ இறைவன் பாதங்களில் இட்டு, அர்ச்சனை செய்வது போல் மனப்பூர்வமாகப் பாவிக்கவும். ஒவ்வொரு துதியின் முன்னாலும் ‘ஓம்‘ சேர்த்து, சொல்ல வேண்டும்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles