செய்திகள்வரலாறு

சிட்னி துறைமுகப் பாலம் திறக்கப்பட்ட நாள்!!

சிட்னி துறைமுகப் பாலம் என்பது சிட்னி துறைமுகத்தின் குறுக்கே அமைந்துள்ள உருக்கினாலான வளைவுப் பாலம் ஆகும். இது சிட்னி மத்திய வர்த்தகப் பகுதியையும் வடக்கு சிட்னியையும் இணைக்கும் போக்குவரத்து பாலமாக விளங்குகின்றது.

Show More

Leave a Reply

Related Articles