பெண்கள் மருத்துவம்மருத்துவம்

கர்ப்ப காலத்தில் தடுப்பூசிகளின் முக்கியத்துவம்!!

கர்ப்ப காலத்தில் தடுப்பூசி போடுவது கருவிற்கு எந்த பாதிப்பும் வராமல் தடுக்க உதவும். கர்ப்ப காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தடுப்பூசி வகைகள் பற்றி விவரமாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles