பெண்கள் மருத்துவம்மருத்துவம்

உடல்பருமனும் : அதனால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளும்…

திருமணத்திற்கு பிறகு பெரும்பாலான பெண்கள் உடல்பருமன் பிரச்சினைக்கு ஆளாகிறார்கள். திருமணத்திற்கு பிறகு பெரும்பாலான பெண்கள் உடல்பருமன் பிரச்சினைக்கு ஆளாகிறார்கள்.

Show More

Leave a Reply

Related Articles